Transport Drogowy
"FURA" Sp. z o.o.
ul. Prusicka 51
PL 55-100 Trzebnica


Tel. +48 71 3870790
Fax. +48 71 3872777
e-mail: s.matlok@td-fura.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000137176 , Kapitał Zakładowy 2 454 000 PLN NIP 915-14-59-847, REGON 931092062